Försäljningsvillkor

Version 2017:1 gäller från och med 11 Mars 2017.

Som konsument som handlar hos Selmac AB omfattas du av Konsumentköplagen,Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

Selmac:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Selmac publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Selmac:s webbsida utgör Selmac:s ordinarie sortiment och är beställningsvara. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Selmac:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Selmac:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Selmac hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information gällande användning och installation.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Selmac:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exkluderar moms.

Selmac äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Selmac och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överrenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Selmac:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Selmac accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Selmac:s lager, erhåller du via e-post ett sändningsnummer. Bindande avtal kommer till stånd vid erhållande av sändningsnummer.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet/godset expedieras från Selmac, dvs. fram till dess att du mottar ett sändningsnummer. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 0303-10 300 eller per e-post: order@selmac.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift så länge vara inte har expedierats från vårt lager till transportbolag. Avbeställning ska meddelas Selmac per e-post till order@selmac.se. Om ordern har hunnit expedieras av Selmac kan du dock komma att debiteras hanterings kostnad (f.n. 200 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Selmac haft med anledning av avbeställningen, så som returfraktkostnad.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel nästa dag.

Leveranstid som anges till 15 dagar i webbutiken innebär att Selmac normalt kan skicka varan inom 15 dagar efter beställning. Lagerstatus ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Selmac dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit vid beställningstillfället. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Selmac med e-post till order@selmac.se.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-500 kg lämnas till leveransadress. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Schenker Ombud.

Notera att varor även kan avhämtas hos Selmac. Order hos Selmac AB kan inte heller dellevereras. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor för hemleverens.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Selmac står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 200 kr (exklusive moms) för att täcka Selmac:s kostnader för administration samt, eventuella andra kostnader Selmac haft med anledning av avbeställningen, så som returfraktkostnad. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Selmac har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Selmac lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas beställningsvara, där särskilda kundspecifika ändringar gjorts så som färg, material, utförande etc. då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Selmac, företrädesvis via e-post till order@selmac.se.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Selmac inom 5 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Selmac.

Det belopp som du betalat för varan exklusive ursprunglig fraktkostnad, kostnad för returfrakt samt administrativ avgift (f.n. 200 kr inkl. moms) återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Selmac inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Selmac för varans värdeminskning om varan har hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp

För varor ur Selmac:s sortiment accepterar Selmac inte öppet köp.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Selmac. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs genom att skicka e-post till order@selmac.se.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Selmac dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (exkl. eventuella övriga kostnader).

Selmac kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Selmac:s kostnader för returen.

11. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) skall vara återsändas i originalförpackning. Varor som levererats på pall (kamin, kökspanna, vedpanna el. liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten samt fixeras till pall. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Selmac tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du ersättning för inköpspriset exkl. kostnader för frakt samt hanteringskostnader.

Vid retur med av Selmac utsänd fraktsedel/etikett (som erhålls vid kontakt med Selmac avseende ångerrätt) står Selmac risken för varan från det att du lämnar den till åkeriet.

Returer skickas till följande adress:
Selmac AB
Solbräckegatan 29
442 45 Kungälv

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket/gods är oskadat när du mottar sändningen. Om ditt paket/gods är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning samt att du vid din signering även noterar att det är skadat på fraktsedel och behåller en kopia. Vid digital signatur skriv i signatur rutan ”skadat” varefter du skriver under i samma ruta. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Selmac på e-post order@selmac.se med fraktsedel där skada noterats och bilder på skada. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart, dock senast 3 dagar efter mottagandet till Selmac enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt där så angivet eller på ordererkännandet. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Selmac direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Selmac lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

Selmac:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier förutsatt att eventuell medföljande garantisedel är oss tillhanda senast 1 månad efter utfört köp.

Selmac ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda våra produkter eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på Selmac:s webbsida.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd kontakta Selmac på 0303-10 300

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Selmac:s webbsida ska hanteras som värdehandling så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Selmac detta på e-post order@selmac.se och att byta ditt lösenord.

17. Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Selmac behandlar dina personuppgifter för att genomföra ditt köp.

18. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Selmac:s webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av produkt som levereras med programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

19. Immateriella rättigheter

Innehållet på Selmac:s webbsida ägs av Selmac AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Selmac AB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Selmac.

20. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Selmac:s webbsida möjliggör för besökare att lämna Selmac:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Selmac och Selmac bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Selmac tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av information och tillhandahållande av en länk innebär inget godkännande från Selmac av aktuell webbsida.

21. Tvist

En eventuell tvist hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Selmac har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

22. Övrigt

Selmac AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Selmac:s kontroll; såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Selmac förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Selmac:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Selmac förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Kontakta oss

Selmac AB
Postadress: Regnvädersgatan 12, 418 32 Göteborg
Besöksadress: Solbräckegatan 29, 442 45 Kungälv
Telefon: 0303-10 300
E-post: order@selmac.se
Organisationsnummer: 556515-1239
Mervärdesskattenummer: SE556515123901